To, kiedy, w jakich okolicznościach i na jakich warunkach pracodawca może zwolnić pracownika zgodnie z obowiązującym prawem, w dużej mierze zależy od rodzaju umowy, jaka została zawarta pomiędzy obiema stronami. Rozwiązanie umowy terminowej nie jest związane z długą procedurą, jednak w przypadku umowy na czas nieokreślony postępowanie wygląda inaczej i wymaga od pracodawcy uzasadnienia swojej decyzji.

Pracownik z umową z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Taka forma umowy w znaczący sposób ułatwia rozstanie się z pracownikiem. Również on sam może złożyć wypowiedzenie. Możliwość taka istnieje tylko w przypadku okresu próbnego i umowy na czas nieokreślony. Przepisy te dotyczą również umów zawartych na czas określony jednak tylko wtedy, kiedy jest to okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej, a następnie doręczyć go pracownikowi. Trzeba również pamiętać, że w dokumencie, który dotyczy wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, powinno się znaleźć wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję pracodawcy. Nie dotyczy to natomiast umów na czas określony oraz okresu próbnego.

Do przyczyn, jakie mogą stanowić wyjaśnienie zwolnienia pracownika zalicza się: naruszenie obowiązków przez pracownika, częste jego nieobecności w pracy oraz długotrwałą absencję chorobową, nie wykonywanie poleceń przełożonego, jak również likwidację stanowiska pracy pracownika czy też utratę do niego zaufania

Zwolnienie dyscyplinarne

Pracownik może zostać również zwolniony dyscyplinarnie, co jednak nie jest możliwe we wszystkich przypadkach. Taka możliwość istnieje tylko w momencie, kiedy pracownik w sposób ciężki i znaczący dla firmy naruszył swoje obowiązki, popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo uniemożliwiające mu dalszą pracę lub utracił on uprawnienia, będące niezbędne do pełnienia swoich obowiązków na danym stanowisku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawa pracy oraz sytuacji, w których możliwe jest zwolnienie pracownika, można zasięgnąć porady specjalistów i firm, jak np. Seka.pl, które zajmują się doradztwem z tego zakresu i pomagają w rozwiązywaniu spraw personalnych.