Asfalt modyfikowany polimerami to grupa lepiszczy drogowych opracowana specjalnie z myślą o zwiększeniu trwałości nawierzchni asfaltowych i przeciwdziałaniu najczęstszym przyczynom zniszczenia – odkształceniom lepkoplastycznym pojawiającym się na drogach obciążonych ciężkim ruchem, spękaniom niskotemperaturowym warstw ścieralnych w okresie zimowym oraz spękaniom zmęczeniowym nawierzchni.


Asfalt modyfikowany

Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji asfaltu modyfikatora – elastomeru SBS (kopolimer styren-butadien-styren) osiąga się znaczące korzyści we właściwościach lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze. Nawierzchnie asfaltowe, w których zastosowano asfalt modyfikowany, są trwalsze w porównaniu z nawierzchniami wykonanymi z użyciem asfaltów drogowych i asfaltów wielorodzajowych. Podstawowe różnice pomiędzy asfaltem drogowym i asfalt modyfikowany w dwóch podstawowych parametrach lepiszcza: penetracji i temperatury mięknienia.

Obserwowany od wielu lat wciąż wzrastający ruch w komunikacji drogowej to nie tylko zwiększenie liczby przejeżdżających pojazdów, ale także coraz większy udział maksymalnych obciążeń osi. Oznacza to, że współczesne i przyszłe nawierzchnie drogowe muszą sprostać o wiele wyższym wymaganiom niż te które miały miejsce kilka, kilkanaście lat temu.

Asfalt wysokomodyfikowany

Wciąż wzrastające wymagania wobec nawierzchni np. w stosunku do jej odporności na koleinowanie (wzrastający ruch i obciążenie osi) i spękania niskotemperaturowe (obserwowane w ostatnich latach nasilenie spadków i wzrostów dobowych temperatur) skłaniają producentów materiałów drogowych do polepszania ich właściwości.

Zasada działania asfaltów wysokomodyfikowanych

Główna idea asfaltów wysokomodyfikowanych jest przeciwdziałanie spękaniom nawierzchni, deformacjom trwałym (koleinom) oraz zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej warstw asfaltowych. Do tego celu stosuje się dużą zawartość polimeru, przekraczającą 7% m/m, co powoduje odwrócenie faz w mieszaninie asfaltu z polimerem. Asfalty wysokomodyfikowane mogą być stosowane w technologiach oraz lokalizacjach, w których wymagana jest bardzo wysoka trwałość.

Dowiedz się więcej na temat asfaltów na onico-bitumen.pl/